Dongshik Ahn

Pseudoniemen: Ahndongshik

Reeks + Strip Jaar
Gagoze 1 Deel 1 2006
Gagoze 2 Deel 2 2007
Gagoze 3 Deel 3 2007
Gagoze 1 Tome 1 2008
Gagoze 2 Tome 2 2008
Gagoze 3 Tome 3 2008
Gagoze 4 Deel 4 2008
Gagoze 5 Deel 5 2008
Renjoh Desperado 1 Tome 1 2018
Renjoh Desperado 2 Tome 2 2018
Renjoh Desperado 3 Tome 3 2018
Renjoh Desperado 4 Tome 4 2019
Renjoh Desperado 5 Tome 5 2019
Renjoh Desperado 6 Tome 6 2019
Sky Wars 1 Tome 1 2019
Sky Wars 2 Tome 2 2019
Sky Wars 3 Tome 3 2019
Sky Wars 4 Tome 4 2020
Sky Wars 5 Tome 5 2020
Sky Wars 6 Tome 6 2021
Sky Wars 7 Tome 7 2021
Sky Wars 8 Tome 8 2021
Appare Ranman! 1 Tome 1 2022
Appare Ranman! 2 Tome 2 2022
Appare Ranman! 3 Tome 3 2022