Tadashi Kawashima

Reeks + Strip Rang / Score
Alive - Last evolution 1 Tome 1 6.50
Alive - Last evolution 2 Tome 2
Alive - Last evolution 3 Tome 3
Alive - Last evolution 4 Tome 4
Alive - Last evolution 5 Tome 5
Alive - Last evolution 6 Tome 6
Alive - Last evolution 7 Tome 7
Alive - Last evolution 8 Tome 8
Alive - Last evolution 9 Tome 9
Alive - Last evolution 10 Tome 10
Alive - Last evolution 11 Tome 11
Alive - Last evolution 12 Tome 12
Alive - Last evolution 13 Tome 13
Alive - Last evolution 14 Tome 14
Alive - Last evolution 15 Tome 15
Alive - Last evolution 16 Tome 16
Alive - Last evolution 17 Tome 17
Alive - Last evolution 18 Tome 18
Alive - Last evolution 19 Tome 19
Alive - Last evolution 20 Tome 20