Shindo L

Reeks + Strip Jaar
TSF Monogatari 1 TSF物語 (TSF Monogatari) 2011
Shindo L’s Cultural Anthropology 1 新堂エルの文化人類学 (Shindō Eru no bunka jinrui-gaku) 2013
Metamorphosis 1 変身 (Henshin) 2016
Metamorphosis 1 Metamorphosis 2017
The Pink Album 1 The Pink Album 2017
Metamorphosis 1 Métamorphose 2019
Shindo L’s Cultural Anthropology 1 Shindo L’s Cultural Anthropology 2019
TSF Monogatari 1 TSF Monogatari 2020
The Pink Album 1 The Pink Album 2021