Snir Aharon

Reeks + Strip (strip ranking volgorde) Rang / Score   
Boruto - Naruto Next Generations 1 Volume 1
Boruto - Naruto Next Generations 2 Volume 2
Boruto - Naruto Next Generations 3 Volume 3
Boruto - Naruto Next Generations 4 Volume 4
Boruto - Naruto Next Generations 5 Volume 5
Boruto - Naruto Next Generations 6 Volume 6
Boruto - Naruto Next Generations 7 Volume 7
Jujutsu Kaisen 2 Fearsome Womb
Jujutsu Kaisen 3 Young Fish and Reverse Punishment
Jujutsu Kaisen 4 I'm Gonna Kill You!
Jujutsu Kaisen 5 Kyoto Sister-School Goodwill Event
Jujutsu Kaisen 6 Black Flash
Jujutsu Kaisen 7 The Origin of Obedience
Jujutsu Kaisen 8 Hidden Inventory
Jujutsu Kaisen 9 Premature Death
Jujutsu Kaisen 10 Evening Festival
Jujutsu Kaisen 11 The Shibuya Incident--Gate Open--
Jujutsu Kaisen 12 The Shibuya Incident - Summon
Jujutsu Kaisen 13 The Shibuya Incident - Thunderclap
Jujutsu Kaisen 14 The Shibuya Incident - Right and Wrong
Jujutsu Kaisen 15 The Shibuya Incident - Transformation
Jujutsu Kaisen 16 The Shibuya Incident - Gate Closed
Jujutsu Kaisen 17 Perfect Preparation
Samurai 8 - La légende de Hachimaruden 3 Kotsuga & Ryu
Samurai 8 - La légende de Hachimaruden 4 Partner
Samurai 8 - La légende de Hachimaruden 5 Volume 5
We Never Learn 8 Volume 8
We Never Learn 9 Volume 9
We Never Learn 10 Volume 10
We Never Learn 11 Volume 11
We Never Learn 12 Volume 12
We Never Learn 13 Volume 13
We Never Learn 14 Volume 14
We Never Learn 15 Volume 15
We Never Learn 16 Volume 16
We Never Learn 17 Volume 17
We Never Learn 18 Volume 18