Comic Verlagsges.

Reeks / Strip Jaar
Ann van de jungle 1 Ann van de jungle 1976-2011
Bernard Prince 14 Gisteren en vandaag 1980-2015
Bernard Prince 15 De val met de 100.000 spiesen 1980-2016
Blueberry (Nederlands) SPA1 Le lac des émeraudes 1981-2020
Jugurtha (Duitse uitgaven) INT 1 Jugurtha 1983
Frank Cappa DE1 Frank Cappa Teil 1 1983
Frank Cappa 1 Kil Welkom 1984-1989
Short Stories 1 Short Stories 1985-1997
Frank und Jeremie 1 Frank und Jeremie 1986
Frank Cappa INT DE1 Frank Cappa 1990